ИнтересноНовини

Планът за защита на леопардовия смок получи одобрение

 

След обмислен процес, беше одобрен нов план за защита на Леопардовия смок, съгласно проекта на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Леопардовият смок – рядък и цветен обитател на българската природа

Леопардовият смок (Zamenis situla), известен със своята неповторима петниста окраска, е змия от неотровния тип, която се отличава със средни размери и впечатляващ външен вид. Този вид е характерен за България и обича да обитава сухи, храстови и тревисти райони, често на скалисти местности. Летният му активен период преминава предимно през нощта, като през деня се крие под камъни и в храсталаци. Основно се храни с гризачи, насекомоядни, понякога с малки птици и гущери.

Защитен статут и международно признание

Видът се радва на висок статус на защита както на национално, така и на международно ниво. Включен е в Червения списък на IUCN (Международния съюз за защита на природата), както и в Европейската конвенция за опазване на дивата природа и нейните местообитания. В България, видът е обявен за “Застрашен” в Червената книга и е под закрилата на Закона за биологичното разнообразие.

Предизвикателства и заплахи

Леопардовият смок се изправя пред редица заплахи, включително строителство, пожари, незаконно отсичане на дървета, разораване на пасища и бракониерство.

Цели и мерки в новия план

Целта на новия план е да се укрепи състоянието на леопардовия смок в България. В документа са изложени детайлно влиянията, заплахите и действията, които ще се предприемат за неговото опазване през следващите десет години.

Основни послания

  • Леопардовият смок е важна част от българската биоразнообразност.
  • Защитата на този вид е от съществено значение за природата на страната.
  • Необходими са конкретни действия и ангажименти за неговото опазване.

Заключение

Одобрението на плана за действие представлява значима крачка към опазването на този уникален и красив вид в България. Това е пример за ангажираността на страната към защитата на своето природно наследство и биоразнообразие.

Ivan Petrova

Иван Петров, известен в интернет средите като Ivan Petrov, е утвърден и уважаван писател и изследовател, който се отличава със своята страст към науката, природата и здравето. С години опит в писането и дълбоки познания в различни области, той е станал ценен член на нашия екип в zahlebarkite.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *